Oferta

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • prowadzenie rozliczeń finansowych budowy pod względem stanu zaawansowania budowy (sprawdzenie kosztorysów powykonawczych firm uczestniczących w procesie budowlanym)
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej służącej wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych

Pełnienie obowiązków kierownika budowy

 1. prowadzenie dokumentacji budowy
 2. napisanie planu BIOZ
 3. doradztwo techniczne i materiałowe
 4. pomoc w rozliczeniu budowy ( sprawdzenie kosztorysów powykonawczych)
 5. pomoc w naborze wykonawców realizujących poszczególne etapy budowy
 6. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

Certyfikaty energetyczne

 • Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Książki obiektów

 1. założenie książki obiektu budowlanego
 2. wykonanie przeglądu jednorocznego stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane
 3. wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej całego obiektu (przeprowadzonej co 5 lat Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane)

Obszar działania

 • siedziba firmy znajduje się w Nysie
 • województwo opolskie (Nysa, Opole)
 • województwo dolnośląskie (Wrocław)
 • województwo śląskie (Katowice)